Общинският съвет ще заседава на 29 юли

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

 

А Й Т О С

                                                                                                                                                            

П   О   К   А   Н   А

 

 

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

 

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 29.07.2022 г. /петък/ от 9:30ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за    

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Докладна записка с вх.№ ОбС-195/06.07.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община Айтос за 2021 г.

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-199/15.07.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджетна прогноза на Община Айтос за периода 2023 – 2025 г. в частта за местни приходи и разходите за местни дейности.

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-206/19.07.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-201/18.07.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовир „Суатя, находящ се в землището на с. Чукарка, община Айтос, съставляващ имот с идентификатор 81640.19.75, с площ 30458кв.м, трайно предназначение на територията: „земеделска“, НТП „язовир“, при граници на имота 81640.19.76, 81640.19.74, 81640.19.67, (номер по предходен план 000036).

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-204/18.07.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХІІ в кв.264 по плана на гр.Айтос, находящ се на главен път Айтос-Карнобат (срещу бензиностанция „Шел“), чрез провеждане на публичeн търг с явно наддаване .              

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-200/18.07.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващи УПИ VІІІ-общ. в кв.1 по плана на с.Раклиново, чрез провеждане на публичeн търг с явно наддаване.                

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-202/18.07.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ-общ. в кв.30 по плана на с.Черноград, чрез провеждане на публичeн търг с явно наддаване.                     

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-205/18.07.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 6 броя.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-207/19.07.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект ПУП-ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за имот № 531, ЗЗП „Провадийско шосе”, землище на гр. Айтос.

10. Питания.

                                                                                  КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

                                                                                   Председател на Общински съвет Айтос

Снимки