ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ Е ВЗЕЛ 643 РЕШЕНИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА МАНДАТА ДО АВГУСТ 2023 Г.

На последното заседание за мандат 2019-2023, което се проведе на 25 септември 2023 г., общинските съветници гласуваха единодушно отчета и анализа на Председателя Красимир Енчев за дейността на Общински съвет - Айтос за периода на мандата - от м. ноември 2019 г. до м. август 2023 г.

Съветът е провел общо 48 заседания, едно извънредно заседание на 14.02.2023 г., и заради ковид пандемията - едно неприсъствено заседание на 28.10.2021 г.

            На проведените заседания, съгласно приетия дневен ред, са разгледани предложения,  докладни записки, становища, отчети, спрямо вносителя, както следва:

-    494 бр. -  внесени от Кмета на Общината;

-      68 бр. -  внесени от Председателя на ОбС;

-       3 бр. -  внесени от Председатели на ПК;

-       5 бр. -  внесени от  Общински съветници;

-      66 бр. -  внесени от  Заместник кмет на Община Айтос;

-        4 бр. -  внесени от  Временни комисии;

-        2 бр. -  внесени от  Областния управител /за първото заседание на ОбС/.

Общо 642 бр. са разгледаните в Заседателната зала предложения.

 

             Решенията на Общинския съвет са най-важните актове, които той приема на своите заседания. Те се публикуват на сайта на община Айтос, за да могат с тях да се запознаят всички граждани. През мандата, броят на взетите решения е 643, като на 32-то заседание на ОбС Айтос, проведено на 30.05.2022 г., по т.7 от ДР по едно предложение на кмета са взети две решения.

Общинският съвет съобразно вота на гласуване:

            - е приел 637 решения;

            - не е приел 5 решения;

            - отложено е 1 решение за разглеждане на следващо заседание.

 

Приетите решения на ОбС са изпълнени, с изключение на тези, които са в процес на изпълнение, поради изчакване на определени процедури.

 

            Решенията  на  ОбС подлежат на административен и съдебен контрол.

 

            През мандата, Областният управител не е върнал за ново обсъждане нито едно от взетите решения и е оспорил едно от приетите решения. Кметът на Общината не е върнал решение на ОбС Айтос за ново обсъждане, както и не е оспорил нито едно от приетите решения.

            Решенията, които Общинският съвет е взел /приети, неприети, отложени/, съобразно своята компетентност се  групират,  както  следва : 

- Решенията, отнасящи се до придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  - общо 226 бр.

- Решенията, касаещи приемането и актуализацията на бюджета и други предложения, свързани с него -  общо 42 бр.

            - Решения, свързани с ползване и разпореждане на земеделски земи – 25 бр.

- Структурно-организационни решения, във връзка със създаването и промяната в състава на комисии, определени от ОбС, представители на Общината и на Общинския съвет пред други институции – 36 бр.

- Решенията, с които се приемат, изменят или допълват наредби, правилници, планове, програми и стратегии   -  общо 70 бр.

            - Решенията, свързани с дейността на общинските търговски дружества  – общо 47 бр.

            - Приетите решения във връзка с промяната на Плана за регулация и застройка и други решения, отнасящи се до териториално и селищно устройство и строителство – общо  77 бр.

            - Решения, свързани с училища, детски градини и читалища на територията на Община Айтос – 21 бр.

            - Язовири – 13 бр.

            - Проекти – 34 бр.

            - Други от компетенцията на Общинския съвет  – 52 бр.

 

            Всички молби от граждани и от фирми, постъпили до Председателя на ОбС Айтос, са изпратени до Общинска администрация за отговор и изпълнение по компетентност.

 

            Постоянните комисии към Общинския съвет са онези структури, които са в основата на  динамиката на цялата дейност на местния законодателен орган.

Проведените заседания на Постоянните комисии при Общински съвет Айтос, видно от  техните протоколи за посочения период са, както следва:

            - ПК   ”Законност и обществен ред ” /ЗОР/  е   провела общо  45  заседания;

- ПК   “Финансово-икономическа, бюджет и оперативни програми” /ФИБОП/ е провела 48  заседания;

- ПК “Общинска собственост, териториално селищно устройство, стопански дейности и екология” /ОСТСУСДЕ/  е провела  45 заседания;

- ПК “Образование, култура, спорт и туризъм, здравеопазване и социални дейности ” /ОКСТЗСД / е провела 46 заседания;

- Комисия по „ Установяване на конфликт на интереси” /УКИ/ е провела  9 заседания.

            До настоящия момент няма непроведено заседание на Постоянна комисия поради липса на кворум. Това показва, че общинските съветници се отнасят сериозно към работата на комисиите.

           

            През мандата текстовете на наредбите се актуализират, както и се приемат нови наредби, съгласно действащото законодателство.

           

НАРЕДБИ

 

Отменени Наредби на Общински съвет Айтос през периода на отчета:

 

24.02.2020 г. - Наредба за пожарната  и аварийна безопасност на територията на Община Айтос.

20.11.2020 г. - Наредба за реда и условията за упражняване правата на община Айтос в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел.

01.01.2021 г. - Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос.

23.03.2021 г. - Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос.

25.04.2023 г. - Наредба № 4 от 2006 г. за обществения ред при използване на  превозните средства на територията на град Айтос.

25.04.2023 г. - Наредба за опазване на обществения ред в Община Айтос.

 

Променени Наредби на Общински съвет Айтос през периода на отчета:

 

20.12.2019 г., пр.3 – НИД на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос.

20.12.2019 г., пр.3 – НИД на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

31.01.2020 г., пр.4 – НИД на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос.

30.04.2020 г., пр.7 – НИД на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос.

30.04.2020 г., пр.7 – НИД на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

30.04.2020 г., пр.7 – НИД на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос.

25.02.2021 г., пр.17 – НИД на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Айтос.

24.03.2021 г., пр.18 – НИД на Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Айтос.

27.05.2021 г., пр.20 – НИД на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос.

29.09.2021 г., пр.24 – НИД на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Айтос.

29.09.2021 г., пр.24 – НИД на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос.

30.05.2022 г., пр.32 – НИД на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос.

30.05.2022 г., пр.32 – НИД на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Айтос.

30.11.2022 г., пр.38 – НИД на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос.

30.03.2023 г., пр.43 – НИД на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Айтос.

 

Приети нови Наредби на Общински съвет Айтос  през периода на отчета:

 

- Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Айтос - реш.№135/28.08.2020 г., пр.11

- Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Айтос в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност - реш.№160/28.10.2020 г., пр.13

- Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос – реш.№ 181/23.12.2020 г., пр.15

- Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос - реш.№ 206/25.02.2021 г., пр.17

- Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Айтос - реш.№ 226/24.03.2021 г., пр.18

- ПРАВИЛНИК за реда и начина за финансово подпомагане на лица, семейства и двойки с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Айтос  - реш.№356/27.01.2022 г., пр.28

- Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Айтос - реш.№552/ 30.03.2023 г.пр.43

 

ПАНДЕМИЯ /COVID -19/  

            Заседанията на Общински съвет Айтос от м.май 2020 г. до м.април 2022 г. се провеждаха при спазване решенията на Министерски съвет за извънредно положение на територията на цялата страна и последвалите решения на МС за извънредна епидемична обстановка, Заповедите на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния и Общинския кризисен щаб за превенция и строги противоепидемични мерки за неразпространение на короновирусната инфекция  /COVID -19/.

- Във връзка с трудната ситуация от Ковид пандемията и много натрупани задължения, на общинското търговско дружество „ГЕНГЕР“ ЕООД бяха предоставени веднъж 85 000 лева и втори път 55 000 лева за финансово стабилизиране и нормалното функциониране на дружеството.

            - Във връзка с преодоляване на икономическите последствия от кризата с КОВИД-19, на общинското търговско дружество „АЙТОС-АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД, бе предоставено  финансовото подпомагане в размер на 110 000,00 лева.

            - Бяха предоставени целеви средства за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 в размер на 255 000 лв. на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І - АЙТОС“ ЕООД за неотложен текущ ремонт на покрива и отводняването на сградата, с източник на финансиране ПМС № 326 от 12 октомври 2021г. за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19.

- Бе одобрен капиталов трансфер в размер на 36 000 лв. за  изграждането на пристройка до съществуващата сграда, в която да се монтира болничен асансьор за нуждите на  „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – АЙТОС“ ЕООД с източник на финансиране собствени средства.

 

През периода на този мандат общинските съветници се организираха и събраха суми от лични средства за  дарение:

            - м. април 2020 г. - дарение в полза на МБАЛ-Айтос ЕООД за КОВИД-19;

            - м. ноември 2020 г. - дарение в полза на МБАЛ-Айтос ЕООД за ЦИПАП-АПАРАТ – 2 бр. за пречистване на въздуха;

            - м.март 2023 г. – дарение в полза на БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ за пострадалите от опустошителните земетресенията в Турция и Сирия.

           

 

През периода на мандата на Общински съвет Айтос 2019-2023 г. са проведени:

 

НОВИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 27 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. -

с.Карагеоргиево, Община Айтос

ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И ОБЩИНИ НА 28 ФЕВРУАРИ 2021 Г. -

с.Мъглен, Община Айтос

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 04.04.2021

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 11.07.2021

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 14.11.2021

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 02.10.2022

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 02.04.2023

 

Снимки