Общинският съвет заседава утре, на 25 юни

П   О   К   А   Н   А

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми господин кмет на Община Айтос,

Уважаеми кметове на населени места,

 

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам  ДЕВЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 25.06.2020 г. /четвъртък/ от 09.30 ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

 

1. Предложение с вх.№ ОбС-214/01.06.2020 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Медицински център I“ ЕООД, гр.Айтос за 2019 г.

 

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-227/15.06.2020 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински съвет Айтос за периода месец ноември 2019 г. - месец април 2020 г.

 

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-229/16.06.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Вътрешно преустройство на кафе-аперитив в партерния /първи/ етаж от съществуваща административна сграда №9 от Общински комплекс „Алея на занаятите“, находяща се в ПИ 000783, мест. Лесопарк, землището на гр. Айтос в Посетителски център” по процедура BG06RDNP001-19.334, мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” от ПРСР 2014 – 2020 г.

 

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-231/16.06.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне на временна финансова помощ на „Айтос – Автотранспорт”ЕООД – гр.Айтос.    

 

 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-222/11.06.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ХІV-66, кв.19 по плана на с.Лясково, община Айтос.

 

  6. Докладна записка с вх.№ ОбС-223/12.06.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІV-320, кв.6 по плана на с.Съдиево, община Айтос.

 

 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-224/12.06.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ V-320, кв.6 по плана на с.Съдиево, община Айтос.

 

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-225/12.06.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на общински и училищни земеделски земи, които ще се отдават под наем или аренда за стопанската 2020/2021 година.

 

  9. Докладна записка с вх.№ ОбС-221/11.06.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 14 броя.

 

10. Питания. 

 

Поканата да се публикува на интернет страницата на Община Айтос, раздел Общински съвет и изпрати на общинските съветници на посочен от тях електронен адрес. Общинските съветници да бъдат уведомени устно по телефона, за което да бъде съставен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1. от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

 Председател на Общински съвет Айтос

 

Снимки