Обява

Общинска служба по земеделие - гр. Айтос, на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, информира собствениците и ползвателите на земеделски земи в община Айтос, че са изготвени предварителните регистри по реда на чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.

ОСЗ - АЙТОС