Обява за обществена поръчка: „Осъществяване на ремонт на сградите на Община Айтос и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства през 2017 год.” по обособени позиции - 26.07.2017 г.