ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Айтос съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на дата 01.04.2024 г. От 11:00 часа сградата на Община Айтос ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на Общ устройствен план на община Айтос в обхват: поземлени имоти 000151.139.8 и 000151.139.38 по КК, местност „Татарски ниви“, землище на гр. Айтос,  общ. Айтос, обл.Бургас.

 Текстовите и графичните материали на проекта за изменение на Общ устройствен план на община Айтос може да видите в прикачения файл.