Обявление

          Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас - Фаза 2”, Проект 2, Позиция 2 – „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив – Бургас”, Участък 2, договор № 4700/24.07.2014 г. (Проект за ПУП-ПП за подобекти: №29: Надлез на кm 244+619 – с. Черноград; №30 Надлез на кm 248+202 – с. Тополица, №31 Надлез на кm 253+520 – с. Карагеоргиево; №32 Надлез на кm 260+921 – гр. Айтос)”  с възложител ДП НКЖИ. Проектът за ПУП-Парцеларен план ще засегне имотите вляво и вдясно от пътните надлези, попадащи в следните кадастрални райони от кадастраланата карта и масиви от картата на възстановената собственост по землища:

1.Подобект 29 – масиви 14, 19 и 20, както и  имоти от 0 район по КВС на с. Черноград;

2.Подобект 30 – масиви 17, 18, 27 и 28, както и  имоти от 0 район по КВС на с. Тополица;

3.Подобект 31 – масиви 1, 39, 40, 75, 76 и 77, както и  имоти от 0 район по КВС на с. Карагеоргиево;

4.Подобект 32 – масиви 426, 427, 481 и 482, както и  имоти от 0 район по КВС на гр. Айтос.

         Проектът се намира в дирекция „ТСУРР” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

(Обявлението е публикувано в бр.87/04.11.2016 г. на Държавен вестник)