Обявление

Община Айтос на основание на чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен план на новообразуваните имоти за земите, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 ЗСПЗЗ за местността „Старите лозя“ в землището на с. Мъглен, които са изложени в стая 6 в община Айтос. На основание  чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Айтос в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“

Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр. 29 от 09.04.2021 г.