Обявление

Община Айтос съобщава, че със заповед № РД-09-29 от 10 септември 2021 г. на областен управител на област Бургас е одобрен план на новообразуваните имоти за земите, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 ЗСПЗЗ за местността „Старите лозя“ в землището на с. Мъглен, които са изложени в стая 6 в община Айтос.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти и  регистъра към него могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред Районния съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.                                                                 

Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр. 82 от 01.10.2021 г.