Обявление

„Механизация и борба с ерозията” ООД обявява на заинтересованите граждани, че на основание чл.127, ал. 1 от ЗУТ, ще се проведе обществено обсъждане на 08.07.2015г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Айтос на тема: „Промяна предназначението на УПИ ХХХ, кв. 256 по плана на гр. Айтос от „за озеленяване” в „за проиводствено-складови дейности”.