Обявление от 05.05.2023 г. - Общински съвет Айтос открива процедура за определяне на 15 /петнадесет/ съдебни заседатели за Районен съд Айтос с мандат 2024 г. - 2027 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   А Й Т О С

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            В изпълнение на Решение № 561 от 28.04.2023 г. на Общински съвет Айтос, пр. №44,

 

I. Общински съвет Айтос открива процедура за определяне на 15 /петнадесет/ съдебни заседатели за Районен съд Айтос с мандат 2024 г. - 2027 г. при следните правила:

 

Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно: 

           1. Да е дееспособен български гражданин, който:

           -  е на възраст от 21 до 68 години;

           -  има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

           -  има завършено най-малко средно образование;

           -  не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

           -  не страда от психически заболявания.

           2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

            -  е съдебен заседател в друг съд;

            -  е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

           -  участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели.

        -  работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

 ІІ.  Утвърдените с решението образци на документи, както следва:

           - Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1 – образец,  съгласно чл.7а, ал.1 от Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет/

            - Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ / Приложение № 2/

            - Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение № 3/

            - Данни за контакт на две лица, към които общинският съвет да се обръща за препоръки, по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ / Приложение № 4/

       могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Айтос, раздел Общински съвет, подраздел Новини и съобщения, в Обявлението за Откриване на процедурата за съдебни заседатели.

 

ІІІ. В срок до 10.07.2023 г. /включително/ кандидатите за съдебни заседатели подават в деловодството на Общински съвет Айтос, в сградата на Общинска администрация Айтос, ул.„Цар Освободител“ № 3, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1 – образец,  съгласно чл.7а, ал.1 от Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет/, ведно със следните документи:

            - подробна автобиография, подписана от кандидата;

            - нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

           - медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

           - мотивационно писмо;

           - писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ  /по образец - Приложение № 2/;

            - декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ  /по образец - Приложение № 3/;

          - данни за контакт на две лица, към които общинският съвет да се обръща за препоръки, по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ  /по образец - Приложение № 4/;

          - документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.