ОБЗАВЕДОХА СЪС СЪВРЕМЕННИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА АЙТОС

По общински проект „Обзавеждане и оборудване за читалищата на територията на община Айтос“ беше закупено обзавеждане и оборудване за всички 10 читалища на територията на община Айтос. Днес, на 24 ноември, кметът Васил Едрев и служителите от Отдел "ИДРР" в Общинскаа аадминистрация предоставиха техниическите средства за осъвременяване на читалищната дейност на секретари, кметове и представители на НЧ „Васил Левски 1869”, гр. Айтос; НЧ „Пробуда 1929”, с. Мъглен; НЧ „Петър Житаров 1928”, с. Караново; НЧ „Изгрев 1927”, с.Тополица; НЧ „Светлина 1932”, с. Черноград; НЧ „Иван Кожухаров 1928”, с. Карагеоргиево; НЧ „Наука 1927”, с. Чукарка; НЧ „Кирил и Методий 1929”, с.Пещерско; НЧ „Христо Ботев 1928”, с. Съдиево; НЧ „Пробуда 1925”, с. Пирне.

Помощта се предоставя по процедураа чрез подбор на проектни предложения, мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”. Проектът е финансиран по Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.  Размерът на субсидията е 49 800 лв.

Основната цел на проекта е насочена към осигуряване на съвременни технически средства за читалищата на територията на община Айтос, които да подпомогнат опазването на традициите и развитието на културно-развлекателните дейности в населените места.

За читалищата по проекта, според потребностите, бяха закупени климатици, прожектори, микрофони, пултове, тонколони, мултифункционални устройства, лаптопи и телевизори.
 

Снимки