ОДОБРЕН ЗА ФИНАНСИРАНЕ Е ПРОЕКТ НА ОБЩИНА АЙТОС "ГРИЖА В ДОМА"

Добрата новина преди Коледа!

ОДОБРЕН ЗА ФИНАНСИРАНЕ Е ПРОЕКТ НА ОБЩИНА АЙТОС "ГРИЖА В ДОМА"

ОТ НОВАТА СОЦИАЛНА УСЛУГА ЩЕ СЕ ПОЛЗВАТ 118 ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ  ОТ ОБЩИНА АЙТОС

Дни преди Коледа дойде добра новина. Одобрен е проект на Община Айтос „Грижа в дома в община Айтос“ по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома.

Проектното предложение на Община Айтос "Грижа в дома" има за цел да осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора от община Айтос, зависими от грижа. Проектът подпомага социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани здравни и социално-психологически услуги. Дейностите по проекта разширяват възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации.

Ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и за лица с увреждания. Проектът включва доставка на храна и продукти от първа необходимост; предоставяне на информация за превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания за лицата от целевата група, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост; Предвижда се и осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Продължителността на проекта е 13 месеца, като в първия месец ще бъде извършена оценка на потребностите. В рамките на 12 месеца ще бъдат предоставени здравно социални услуги минимум на 118 потребители от целевите групи.

Общата стойност на проектните дейности е 630 528.28 лв.

Снимки