Официално. СУ "Никола Й. Вапцаров" - Айтос вече е иновативно

 

Със свое решение № 584 от 20 август 2020 година Министерският съвет одобри Списък на иновативните училища за учебната 2020-2021 година. Това са 504 училища от 183 населени места, от 132 общини в 28 области, които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях. Едно от тези училища е СУ "Никола Й. Вапцаров" гр. Айтос.

Иновацията, предложена от Вапцаровци обхваща първокласниците и петокласниците от предтоящата учебна година. Голямата идея на приложението на иновацията е превръщането на Средно училище „Никола Й. Вапцаров“ – Айтос в модерно и конкурентоспособно училище, подготвящо пълноценни граждани, способни да открият своя потенциал и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация. Главната цел на на иновацията е подобряване на качеството на работа и учебната среда и включва следните подцели:

1.Затвърждаване облика на училището като иновационен център в Община Айтос и областта.

2.Повишаване конкурентоспособността на училището.

3.Постигане на съвременна и привлекателна образователна среда на качествено и устойчиво образование.

Иновацията ще продължи три учебни години - до 2023 като след оценката и анализа на постиженията след първата година иновацията ще бъде развиета и разширена в следващите учебни години, като обхваща и следващите класове.

Иновацията съдържа въвеждане в раздел В на Училищния учебен план на допълнителен учебен предмет „Роден край” за учениците в първи клас през учебната 2020 - 2021 година и допълнителен учебен предмет „Английски език за напреднали” за учениците в пети клас през учебната 2020 - 2021 година. И двата елемента на иновацията са съобразени с възрастовите особености и интересите на учениците.

Първият елемент в нашата иновация е за I клас. Ще създадем нов допълнителен учебен предмет наречен „Роден край”. Учебните часове по роден край са за придобиване на допълнителна подготовка отговаряща на интересите на учениците и подкрепяща развитието на заложбите им. Учениците ще пресъздават изученото със средствата на изобразителното изкуство. В иновацията ще бъдат обхванати учениците от първите класове в училището като в следващите години иновацията ще бъде разширена във втори и трети клас.

В уроците ще са интегрирани знания от две направления: „Наука“ и „Изкуства“. Използването на действения подход в обучението гарантира: заинтересованост у децата, задържане на техния интерес, постигане на по-високи и трайни резултати. Основната ни идея е децата да учат докато съпреживяват.

Вторият елемент в нашата иновация е за V клас по учебния предмет английски език. Намерението ни е да въведем промяна в организацията и съдържанието на обучението, чрез която учениците, които проявяват изявен талант и отличителни знания и умения да бъдат насърчени и да им бъде дадено нужното за развитие на уменията и талантите.

Предвиждаме чрез входяща диагностика да сформираме група от целия випуск, която ще изучава чуждия език по отделна учебна програма - английски за напреднали в часовете за допълнителна подготовка. В тази иновация ще бъдат обхванати минимум 18 ученици от V клас през учебната 2020 - 2021 година. През следващите учебни години иновацията ще продължи в VI и VII клас.

Съдържанието на учебната програма за часовете за допълнителна подготовка е насочена към надграждане и разширяване на материала от часовете по общообразователна подготовка за развиване на четирите умения - слушане, четене, писане и говорене.

Това е поредното начинание на СУ "Никола Й. Вапцаров" в полза на цялата училищна общност и Айтос, получило институционална подкрепа.

Информация от Здравко Димов

Снимки