ОКОНЧАТЕЛНО - БАНЯТА Е ОБЩИНСКА! СЪДЕБНИЯТ СПОР ПРИКЛЮЧИ ВЪВ ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

На 7 април 2020 г. категорично беше сложен съдебният финал на ожесточения спор за айтоската баня. Много от айтозлии сигурно ще попитат: Че тя не е ли общинска?! Защото, вероятно не знаят, че сградата на банята е с Акт за общинска собственост едва от края на м. март 2018 г., а собственост на Община Айтос - от април 2020 г. Причината -  през 2007 г. сградата е буквално подарена на ПК "Атанас Манчев" - град Айтос. След като банята се сдобива с акт за общинска собственост, кооперацията, която не вложила и лев в строителството, в продължение на години, претендира за собственост на имота, построен от държавата.

Актът за общинска собственост №5128 е за УПИ І, кв. 146 по плана на град Айтос, отреден за "Баня и пералня", ведно с построените в него сгради и съоръжения, е съставен през 2018 г., в изпълнение на решение на Общински съвет - Айтос №457/28.02.2018 г. Сагата с айтоската баня, обаче, започва преди 14 години. Със заповед №РД-11-124/05.04.2006 г. на тогавашния Областен управител на област Бургас, банята се отписва от актовите книги за имотите-държавна собственост. На Община Айтос се предава имота в кв.146  по плана на гр. Айтос, заедно с построената в него сграда-баня и пералня.

Само 20 дни по-късно, на 25 април 2006 г., тогавашният кмет на Община Айтос съставя Акт за частна общинска собственост №1309/25.04.2006 г., и близо година и четири месеца банята остава общинска. Но малко преди кметски избори-2007, със своя заповед №РД-08-457/20.08.2007 г., въпросният градоначалник отново предприема "действия", свързани с банята. И то какви?! - отписва от акта за общинска АОС№1309/25.04.2006 г. сграда „Баня“, сграда “Пералня ръчно пране“ и сграда „Пералня машинно пране“. Основанията за издаване на тази заповед, с която Общината на практика подарява банята, са „допусната явна фактическа грешка, изразяваща се в неправилно актуване на част от имот, собственост на ПК“Ат. Манчев“…, на основание заявление от Председателя на ПК “Ат. Манчев“.

С една кметска заповед, банята със застроена площ от 330 кв.м, масивна сграда пералня за ръчно пране със застроена площ от 80 кв.м, масивна сграда пералня за машинно пране със застроена площ от 245 кв.м и трафопост със застроена площ от 43 кв.м, е прехвърлена на кооперацията.

         Пет години по-късно, през 2012-та - първата година от мандата на кмета Васил Едрев, Община Айтос прави първи опити да си възстанови правата на собственост по отношение на банята. Водят се две съдебни дела, които са прекратени още преди да са разгледани по същество. Защото съдът казва: Не може кметът да иска отмяна на собствената си заповед, независимо, че тази заповед е издадена от друг кмет, тъй като водеща е институцията, а не името, което стои зад нея.

          И така - до исканото от кмета Васил Едрев, решение на Общински съвет - Айтос №457 от 28.02.2018 г., което дава основание на градоначалника да актува банята като общинска собственост, за да бъде най-сетне поправена "грешката" от 2007 г. ПК“Ат. Манчев“ обаче, претендира пред Бургаския окръжен съд, че Община Айтос не е собственик на сградите-баня, пералня ръчно пране и пералня машинно пране. Със свое  решение №54/27.02.2019 г. Бургаският окръжен съд отхвърля иска на ПК “Ат. Манчев“.

Следва  решение №43/13.06.2019 г. на Бургаския апелативен съд, което потвърждава решение №54/27.02.2019 г. на БОС. Но ПК „Ат. Манчев“ не се отказва от собствеността, която в продължение на 13 години се води на книга - кооперативна, на основание една кметска заповед от 2007 г. Затова подава касационна жалба, по която е образувано производство по чл.288 от ГПК. Финалът е сложен с определение №132/07.04.2020 г. на Върховния касационен съд на Република България, който не допуска  касационно обжалване на решение №43/13.06.2019 г. на БОС.

До окончателното решение - определението на ВКС се стига, след като в полза на Общината е ангажиран състав от адвокати, университетски преподаватели и юристи. Адвокатски хонорар е плащан само на адвоката, който се явява на делото. Сега този хонорар, Общината ще си възстанови от кооперацията, категорични са юристите.

Такава накратко е историята на айтоската баня, която като "притежание" на ПК "Атанас Манчев" в продължение на 13 години, вероятно не е и отключвана. Община Айтос има идеи за бъдещето й, но първо трябваше да защити своята собственост, получена със заповед на Областния управител още през 2006 г.. Благодарение на професионализма на общинските служители, желанието и усилията на кмета Васил Едрев и Общинския съвет, осемгодишните опити Айтос да си върне банята се увенчаха с успех.

НП

Снимки