ОП „Авариен ремонт на читалище „Пробуда“ в УПИ X, кв. 14 по плана на с.Мъглен, общ. Айтос” - публикувана на 18.12.2019 г.