ОП чрез обява: "Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на обект: "Авариен ремонт на читалище "Пробуда" в УПИ Х, кв. 14 по план на с. Мъглен, община Айтос" - публикувана на 13.12.2019 г.