ОП ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на кухня-майка и филиалите на ЦДГ към Дирекция „КОВЗС”, Община Айтос, по обособени позиции, както следва: Позиция № 1 „Плодове”; Позиция № 2„Зеленчуци” - 15.06.2018 г.