ОП ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ С ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА С ПРЕДМЕТ: Упражняване на авторски надзор при изпълнението на обект „Реновация и разширяване на спортна зала, в УПИ III, кв. 63 по плана на гр. Айтос” - публикувана на 25.01.2019 г.