ОП ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ С ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА С ПРЕДМЕТ: Упражняване на авторски надзор при изпълнението на обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо Общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000341 и 000342 в землището на с. Лясково и ПИ 001003 в землището на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас” - публикувана на 26.02.2019 г. - ПРЕКРАТЕНА ! ! !