ОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ : "Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос“, разделена на три обособени позиции"- публикуван на 07.11.2018 г. - ПРЕКРАТЕНА НА 28.11.2018 Г.