ОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ : "Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос“, разделена на три обособени позиции - публикувана на 20.12.2018 г.