ОП "Доставка на горива за нуждите на Община Айтос и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства по обособени позиции - договаряне без обявления чрез стокова борса" - 22.05.2020 г.