ОП „Доставка на хранителни продукти за нуждите на дирекция „КОВЗС“ при община Айтос, по обособени позиции за нуждите на дирекция КОВЗС" - публикувана на 13.08.2019 г.