ОП „3имно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и участъците от републиканската пътна мрежа в гр.Айтос през 2020 год.” - публикувана на 17.09.2019 г.