ОП "Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос.“, разделена на три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Водоснабдяване на с.Мъглен, община Айтос” Обособена позиция 2: „Водоснабдяване на с.Карагеоргиево, община Айтос“ Обособена позиция 3: „Външно водоснабдяване на с.Чукарка, община Айтос” - ПРЕКРАТЕНА