ОП„Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности по проект „Спортна площадка № 4 в УПИ – I за спортен терен, кв. 50 по плана на гр. Айтос“ - публикувана на 16.07.2019 г.