ОП „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обекти, които ще се възлагат от община Айтос, разделена на три обособени позиции" - публикувана на 24.01.2019 г.