ОП „Изработване на работен проект за основен ремонт на спортен комплекс в кв.50 по плана на гр. Айтос”