ОП „Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на обект: Спортна площадка № 4 в УПИ – I за спортен терен, кв. 50 по плана на гр. Айтос“ - публикувана на 22.10.2019 г. - ПРЕКРАТЕНА