ОП „ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“ финансиран по ОП Околна среда 2014 – 2020 г.”, по две обособени позиции - 13.02.2017 г. - ПРЕКРАТЕНА !!!
Съобщение - 28.02.2017 г. Решение за прекратяване на процедура-27.02.2017 г. Коригирана декларация по ЗМИП - Образец 11 Отговор на запитване № 6 Oтговор на запитване № 5 Съобщение за удължаване на срок Отговор на запитване № 4 Отговор на запитване № 3 Отговор на запитване № 2 Отговор на запитване № 1 Приложение 15 - единен наръчник за публичност Приложение 14 - договор - проект Приложение 13 - чл.102 ЗОП Приложение 12 - декларация конфликт Приложение 11 - декларация по чл.6 ЗМИП Приложение 10 - декларация ЕС Приложение 9 - декларация по чл.3 ЗИФОД Приложение 8 - техническо и ценово Приложение 7 - декларация списък Приложение 6 - съгласие подизпълнители Приложение 5 - декларация подизпълнители Приложение 4 - декларация по чл.54 ЗОП Приложение 3 - заявление Приложение 2 - списък Техническа спецификация Указания за участие информация за обява Обява