ОП „ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“ финансиран по ОП Околна среда 2014 – 2020 г.” - 02.03.2017 г.