ОП ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в лесопарк “Славеева река“, гр. Айтос и подобряване на транспортно – комуникационните характеристики на довеждащата инфраструктура и оформяне на подход за посетителите на парка, по обособени позиции - Публикувано на 13.03.2017 г.
Обявление за приключване на договор за ОП - публикувано на 01.11.2018 г. Обявление за изменение - публикувано на 25.09.2018 г. Допълнително споразумение - публикувано на 25.09.2018 г. Проект Парк Обявление за възложена поръчка - публикувано на 18.12.2017 г. Договор П1 - публикуван на 18.12.2017 г. Решение за прекратяване по ОП 2 - публикувано на 24.11.2017 г. Решение класиране - публикувано на 29.06.2017 г. Доклад - публикуван на 29.06.2017 г. Протокол 3 - публикуван на 29.06.2017 г. Протокол 2 - публикуван на 29.06.2017 г. Съобщение отваряне цени - публикувано на 12.06.2017 г. Протокол парк - 10.05.2017 г. Допълнен договор - ОП 2 Допълнен договор - ОП 1 Отговор на запитване 4 Отговор на запитване 3 Отговор на запитване 2 Решение за изменение - публикувано на 30.03.2017 г. Отговор на запитване 1 Проект на договор ОП 2 Проект на договор ОП 1 Количествена сметка образец 12.1 и 12.2 12. Ценово предложение 11. Декларация по чл. 101, ал.11 от ЗОП 10. Декларация експерт 9. Декларация посещение обект 8. Декларация по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП 7. Декларация заетост, условия труд 6. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, „г“ от ППЗОП 5. Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, „в“ от ППЗОП 4. Техническо предложение 3. Декларация обединение 2. ЕЕДОП 1. Опис Техническа спецификация ОП 2 Техническа спецификация ОП 1 Документация за участие Обявление Решение