ОП „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Айтос, по обособени позиции, както следва: Позиция № 1” Хляб и хлебни изделия”; Позиция № 2 „Месо и месни продукти”; Позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Позиция № 4 „Консерви” и Позиция №5 „Различни продукти” - 13.09.2017 г.