ОП„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОЦСЗУ при община Айтос, по обособени позиции, както следва: Позиция № 1” Хляб и тестени изделия”; Позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба”; Позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци” и Позиция №5 „Различни хранителни продукти” - 15.11.2017 г.