ОП с предмет: „Избор на екип за управление на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“ финансиран по ОП Околна среда 2014 – 2020 г.” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - За изпълнение на функциите на Координатор; Обособена позиция № 2 - За изпълнение на функциите на Юрист/Лице по нередности" - 20.02.2017 г.