ОП „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО), подържане чистотата на териториите за обществено ползване в урбанизираните територии на община Айтос”