ОП „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО), поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в урбанизираните територии на община Айтос” - публикувана на 24.01.2019 г.
Обявление за приключен договор - публикувано на 04.11.2021 г. Обявление за възложена поръчка - публикувано на 05.09.2019 г. Договор - публикуван на 05.09.2019 г. Решение за класиране - публикувано на 25.04.2019 г. Доклад Сметосъбир- публикуван на 25.04.2019 г. Протокол № 3 - публикуван на 25.04.2019 г. Протокол №2 - публикуван на 25.04.2019 г. Съобщение отваряне на цени - публикувано на 22.04.2019 г. Протокол №1 - публикуван на 01.04.2019 г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - публикувано на 05.03.2019 г. Важно съобщение - публикувано на 01.03.2019 г. Отговор на запитване № 4 - публикуван на 01.03.2019 г. Отговор на запитване № 3 - публикуван на 25.02.2019 г. Отговор на запитване №2 - публикуван на 14.02.2019 г. Отговор на запитване № 1 - публикуван на 04.02.2019 г. espd-request - еЕЕDOP Образец № 4 Ценово предложение Образец № 3 Техническо предложение Образец № 2 - ЕЕДОП Образец № 1 Опис Договор - проект Техническа спецификация Документация сметосъбиране Обявление Решение за откриване