ОП „Закриване и рекултивация на съществуващо Общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000341 и 000342 в землището на с. Лясково и ПИ 001003 в землището на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас” - публикувана на 20.02.2019 г.
Договор - публикуван на 06.08.2019 г. Обявление за възложена поръчка - публикувани на 06.08.2019 г. Решение за класиране - публикувано на 11.06.2019 г. Доклад - публикуван на 11.06.2019 г. Протокол № 3 - публикуван на 11.06.2019 г. Протокол № 2 -публикуван на 11.06.2019 г. Съобщение за отваряне на цени №2 - публикувано на 25.04.2019 г. Съобщение отваряне на цени - публикувано на 22.04.2019 г. ПРОЕКТ - публикуван на 26.02.2019 г. Протокол №1 - публикуван на 08.04.2019 г. Отговор на запитване №2 - публикуван на 18.03.2019 г. Отговор на запитване № 1 - публикуван на 27.02.2019 г. КС - публикувана на 27.02.2019 г. Решение за изменение - публикувано на 27.02.2019 г. Образци на документи - публикуванi на 20.02.2019 г. Проект на договор - публикуван на 20.02.2019 г. Методика - публикуванa на 20.02.2019 г. Техническа Спецификация - публикуванa на 20.02.2019 г. Документация - публикуванa на 20.02.2019 г. Обявление - публикуванo на 20.02.2019 г. Решение за откриване - публикуванo на 20.02.2019 г. Титул - публикуван на 20.02.2019 г.