Отчет по изпълнението на „Програма за опазване на околната среда на територията на община Айтос 2015 -2020г. “ за 2019 г.