Отчет по изпълнението на „Програма за управление на отпадъците на територията на община Айтос 2021-2028 г.“ - 2022 г.