Отдел Инвестиционна дейност и регионално развитие

Отдел "Инвестиционна дейност и регионално развитие": 

 1. Събира информация и подготвя проекти по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, както и по други донорски програми;
 2. Организира и координира дейностите по одобрените проекти;
 3. Участва в разработката на краткосрочни и дългосрочни планове, програми и стратегии от регионално и местно значение, свързани с подобряване на икономическото състояние на Общината;
 4. Подпомага управителите на общински търговски дружества при изготвянето на бизнес-програмите им; осъществява контрол по изпълнението на дългосрочните и краткосрочни бизнес-програми; внася предложения до общинския съвет за изменение на дружествените договори и договорите за управление на общинските фирми;
 5. Провежда процедури по издаване на разрешителни за обществен превоз на пътници;
 6. Подготвя договори за обществен превоз на пътници и упражнява контрол по спазване на условията им;
 7. Внася предложение до общинския съвет за одобряване на транспортната схема на общината;
 8. Разработва условия за провеждане на конкурси, методика за оценка на оферти и провежда конкурси за разпределяне на превозите между превозвачите на основа на приетата от общински съвет транспортна схема;
 9. Води регистър и издава разрешения за таксиметров превоз на пътници;
 10. Създава условия за добра организация и безопасност на движението в населените места;
 11. Издава пропуск за преминаване и паркиране през пешеходната зона на гр. Айтос;
 12. Провежда прегледа на ППС с животинска тяга, регистрира и издава необходимите документи за движението им по пътищата;
 13. Организира дейността по издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения на територията на община Айтос;
 14. Води регистър на издадените разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения;
 15. Води регистър, издава разрешения и контролира ползването на общински терени за поставяне на маси пред заведения за хранене и развлечения;
 16. Води регистър, издава разрешения за ползване на терени за извършване на амбулантна търговия;
 17. Води регистър, издава разрешения за разполагане на рекламно-информационни елементи;
 18. Води регистъра на категоризираните туристически обекти за хранене и подслон;
 19. Извършва процедура по категоризация на заведенията за хранене и средствата за подслон, води регистър на всички издадени удостоверения и контролира спазването на изискванията за определената категория;
 20. Подготвя и участва в търгове за отдаване под наем на общински недвижими имоти – закрити сергии /павилиони/ в общински кооперативен пазар гр. Айтос, и подготвя съответните договори за отдаване под наем;
 21. Извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и сигнали, свързани с дейността на отдела;
 22. Участва в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на общината;
 23. Съставя актове на нарушителите съобразно дейността на отдела и съгласно наредби на общинския съвет.