ОТДЕЛ ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО

1. изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, и архив на издадените строителни книжа;
3. поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;
4. организира и подпомага дейността на общинския експертен съвет, включително експертизи и становища по внесени проекти;
5. извършва административно-технически услуги по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване съгласно ЗУТ;
6. извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставя и връчва актове на нарушителите;
7. контролира изпълнението на влезли в сила заповеди на кмета на общината за премахване на незаконни строежи;
8. извършва технически проучвания и проверки по молби и сигнали на гражданите и отговаря на същите;
9. изготвя удостоверения в рамките на своята компетентност;
10. участва в приемателни комисии, назначени от Регионалната дирекция за национален и строителен контрол (РДНСК) и в комисии, свързани с дейността на общината;
11. извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастър и имотен регистър;
12. изготвя и придвижва преписките по допълване на кадастралните планове и по частично изменение на регулационните планове;
13. организира обявяването на промени в кадастрални, регулационни и нивелетни планове;
14. нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при представяне на документи за собственост;
15. ръководи, координира и контролира цялостната кадастрална окомплектовка на документацията на общината при взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра;
16. съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения в техническия архив;
17. участва в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове работи;
18. окомплектова преписки до съда;
19. издава скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите , предвидени в закон или друг нормативен акт;
20. подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;
21. извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и ниво за строеж и контролира изпълнението им;
22. заверява протоколите за откриване на строителна площадка;
23. осъществява контрол в строителство относно достигнатите проектни нива;
24. ограничава урегулирани поземлени имоти;
25. уточнява и определя административните адреси, съгласувано с отдел "ГРАО";
26. подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи за инфраструктурни обекти, съгласно Закона за опазване на земеделските земи;
27. изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;
28. участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината;
29. участва в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост на екологичните общински мероприятия и обекти;
30. координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, ХЕИ, ДВСК, РДНСК, РДВР, както и с:
- неправителствените екологични и природозащитни организации и движения,
- научната общност (висшите училища и университети), частните и държавни фирми, неправителствените организации и със специалисти в областта на екологията;
31. контролира екологичното състояние на общината;
32. изготвя задания на проекти за озеленяване;
33. въвежда и ръководи ефективна система за управление на отпадъците, чрез интегриран мениджмънт;
34. подготвя договорите за дейността по сметопочистването, сметоизвозването, поддържането на депата за твърди отпадъци и осигурява контрол по същата дейност;
35. участва в изготвянето на графици за измиване на улици и площади, метене, снегопочистване, сметоизвозване и др., както и контролира тяхното изпълнение;
36. упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи, стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица;
37. изготвя и реализира програма за решаване на проблемите, свързани с бездомните кучета съвместно с дирекция "ОСИР";
38. разяснява, предупреждава и осведомява широката общественост по отношение на всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова информация.