Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и участъците от републиканската пътна мрежа през 2015г. -04.11.2014г.