ОУ "СВЕТЛИНА"-ТОПОЛИЦА - ПЪРВОТО УЧИЛИЩЕ В ОБЩИНА АЙТОС СЪС СТАТУТ НА ИНОВАТИВНО

       С Решение № 472 от 9 юли 2018 година на Министерски съвет за приемане на списък на иновативните училища в България за учебната 2018-2019 г., под номер 7 ОУ "Светлина" - Тополица е обявено за иновативно училище. Училищният екип се изправя пред 4 предизвикателни години, през които ще реализира одобрената иновация „УЧИМ И ПРЕПОДАВАМЕ ЗАЕДНО“.

       ОУ „Светлина“ от две години реализира тази своя идея и получаването на статут на иновативно училище ще даде възможност напълно да се утвърди едно отговорно планирано, мотивирано и подкрепено партньорско сътрудничество между учениците в V-ти - VІІ-ми клас, както и между учителите и родителите. Планирането и дизайнът на този вид учене ще отвори нови, модерни хоризонти пред учителите. Самите те ще могат  да бъдат творци, да се забавляват, да си сътрудничат и да се развиват заедно с децата. Основната идея на тази практика е учителите да творят заедно с учениците и да се чувстват лидери на едно уникално учене, което има за основна цел да открива и подкрепя талантите и идеите, много повече от  това да информира, проверява и контролира знанието.

       Предложената иновация има добра основа, защото учителите са преминали сериозна допълнителна подготовка. В рамките на последните 2 години, те са наложили нови модели на работа и взаимодействие с ученици и родители, които вече дават своите отлични резултати. Чрез иновацията през следващите 4 години ще се утвърдят практики, вече пробирани в училището – проектно базирани уроци, обърнат дизайн на класната стая, учене с разбиране, електронни учебници, облачни технологии и онлайн платформи. В училището има пълен достъп до интернет във всяка една точка. Ученици и учители имат достъп до  собствено „облачно пространство“ на училищен сървър, както и до  виртуални класни стаи в Google classroom  и регистрация в G Suite за образованието на Google. Ученици, учители, административен персонал, ползват акаунти, регистрирани към училищната електронна поща и това дава възможност част от образователния процес да се случва и онлайн. Вече експериментално е провеждано и дистанционно обучение и се мисли за неговото прилагане в рамкие на иновацията, особено в случаите на деца, които отсътват по-дълго от училище поради заболяване. Моделите, които ще се разгръщат,  отговорят на изискванията на технологичното време и променените нужди и поведение на учене на децата. Новите подходи, използването на разнообразни технологични средства и създаването на нова среда за учене са ориентирани към личностно израстване на учениците.

        За въвеждането на иновацията ще бъде сформиран екип от учители и родители, които ще разработват, организират и координират планираните дейности, ще документират резултатите и препоръките за промяна и развитие.Членовете на този екип са избрани и включени в него заради най-високите си показатели по отношение на техните знания, опит и мотивация за използване на иновативни и технологични образователни методи и подходи.Учителите ще концентрират вниманието си върху структуриране на интерактивните уроци с оглед на преодоляване на всички криещи се в тях опасности и същевременно покриване на ДОС. Този подход ще бъде гъвкав, динамичен, адаптиран към ученика и ориентиран към:

  • търсене на информация;
  • симулации чрез софтуерни продукти;
  •  работа с MozaBook - софтуерен продукт, който разширява  учебния  инструментариум с разнообразни илюстрации, анимации и презентационни възможности.
  • използване на ефектно интерактивно съдържание и вградени развиващи уменията;
  • илюстративни и виртуални лабораторни приложения, които да помагат за повишаване интереса на учениците и придобиването на знания;
  •  виртуален математически кабинет ,  тренажьори и др.

      Интеракциите, във всички познати на учителите форми, ще намерят приложение в работата  и ще дадат възможност на децата да осмислят позициите си като членове на екип, като лидери, като изследователи и наблюдатели. Ролите, които те ще изпълняват ще са разнообразни, защото водещ ще бъде кръговият принцип на сформиране на групите.

       „Иновацията е насочена към естественост на резултатите и качеството на образование. Учителят – той може само да бъде очарован от разнообразните, простички решения на иначе сложните задачи на образованието  … и да се учи от децата. Те ще му покажат как да планира уроците си, за да бъде интересен“ – споделя директор Русинова. Тя с удоволствие определя ОУ „Светлина“ като РАЗЛИЧНОТО УЧИЛИЩЕ и смята, че иновацията  ще повиши привлекателността му не само за техните ученици, но може би и за ученици от други населени места. Образователната среда на ОУ „Светлина“ е модерна и изцяло променена по проект „Училища на бъдещето“ на Фондация „Америка за България“. Моделите на работа са нестандартни и различни. Екипът на училището винаги се е ползвал с доверието на всички заинтересовани страни и Русинова е убедена, че реализирането на иновацията не само ще повиши взаимната удовлетвореност от постиженията на учениците, но и ще е сериозна предпоставка за успешната им реализация в условията на 21 век. „Учим и преподаваме заедно“ има за цел да подготви учениците за пълноценна реализация в условията на глобализация на света. Да формира личности, способни да постигнат висока интелектуална подготовка и култура, да постави основите на ярко изразено гражданско съзнание и поведение у учениците.

Снимки