Питат кметовете за бъдещето на землищата

Опорен план, изработен върху топографска карта, с отразени кадастрални и други данни, представи тази седмица пред кметовете и кметските наместници на 16-те села в общината, екипът на фирмата-изпълнител по общински проект "Изработване на Общ устройствен план на Община Айтос". Опорният план е част от бъдещия Общ устройствен план на Общината и представя съществуващото състояние за предназначението на терените и инфраструктурата на територията.

Кметовете трябва да огледат опорния план за пропуски и липсващи терени, и да ги отбележат на картите на землищата. В срок от 10 дни те трябва да направят и предложения за развитие на териториите, съобразно бъдещите намерения на местните общности.

"Опорният план към Общия устройствен план отразява съществуващото положение в Общината. За изготвянето на опорния план са използвани регулационните планове на населените места и картите на възстановената собственост, като териториите са оцветени според тяхното предназначение към момента. Нанесени са техническите инфраструктури и техните сервитути, защитените зони по Натура 2000, пътната  и железопътната инфраструктура. С условни знаци са нанесени различните обекти и мероприятия, като  учебни заведения, обекти за обществено обслужване и други," обясни за НП представителят на фирмата-изпълнител Йорданка Димитрова.

Общият устройствен план се финансира по проект на Община Айтос, а не от бюджета. След като бъде изготвена структурата на територията -  местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските и горските територии, защитените територии и зони, санитарно-охранителни зони на водоизточниците, нарушените територии за възстановяване, водните течения и площи и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение, пред гражданите и местния бизнес ще бъде публично представен предварителният план за обсъждане и допълнения.

НП

Снимки