ПО ОБЩИНСКИ ПРОЕКТ, ЗАПОЧВА РЕМОНТЪТ НА УЛИЦИ В ПОЛЯНОВО И МАЛКА ПОЛЯНА

Кметът Васил Едрев и Даниела Колева, управител на "Пътно строителство" ЕООД - Бургас подписаха договор за изпълнение на общински проект, финансиран по Стратегията за "Водено от общностите местно развитие" /ВОМР/ на СНЦ „МИГ-Айтос”, от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Проектът е одобрен за финансиране от Държавен фонд „Земеделие" и е на обща стойност 334 957.38 лв.. Дейностите са за реконктрукция и обновяване на уличните настилки на две малки населени места на територията на общината - с. Малка поляна и с. Поляново. През 2020 г., с този проект беше подписан първият административен договор с МИГ-Айтос за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Айтос.

С проект "Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Айтос"/Улици с.Поляново и с.Малка поляна/", Община Айтос кандидатства и получи финансиране по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с проведени два приема. Безвъзмездната финансова помощ e 100%. Основната цел на проекта е по-добра физическа и жизнена среда чрез подобряване на публичната и техническата инфраструктура - улици в с. Поляново и с. Малка поляна.

Проектът предвижда подобряване на настилките на основни улици в двете села - улица № 3 в село Поляново и улици № 6 и № 7 в село Малка поляна. Инвестицията е приоритетна за община Айтос, тъй като рехабилитацията на тези улици е крайно необходима за осигуряване на по-добри условия на живот и безопасност на жителите на селата. Очакваните резултати са обновената транспортна инфраструктура да подобри достъпа на населението до обществени услуги, и да се създадат условия за непрекъснат, удобен и безопасен транспорт.

Срокът  за изпълнение е 36 месеца. При спазване на всички законови процедури, и при подходящи атмосферни условия, изпълнението на проекта може да започне още през тази седмица

На етап проверка от Държавен фонд „Земеделие“ са още два общински проекта по същата мярка, които получиха одобрение за финансиране от МИГ-Айтос. Първият от тях е за  „Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос“. Проектът е за реконструкция на тротоарни настилки на ул. „Братя Миладинови“,ул. „Богориди“ и ул. „Софроний“- едни от главните транспортни и пешеходни направления в града, по които има голям пешеходен и автомобилен поток. Дейностите по проекта ще бъдат насочени към 19 327 души, а това е почти 70 % от населението на Общината.

По проекта се предвижда осигуряване на достъпна среда за хората в неравностойно положение. Общият размер на допустимите разходи, одобрени от „МИГ-Айтос“ е 389 982.66 лева. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на  100%.

Вторият проект е за "Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос” Проектът е за преустройство и благоустрояване на съществуващата Спортна зала на градския стадион, част от спортен комплекс "Крум Делчев" - Айтос, която се ползва от всички спортни клубове. От 70-те г. на м.в. в сградата са правени само частични ремонти, което налага генерална реконструкция за модернизиране на спортната база и за създаване на условия за пълноценното й използване.

Целта на проекта е да се гарантира висока функционалност и максимална сигурност при експлоатацията на сградата, чрез възстановяване и модернизиране на инфраструктурата й, съгласно съвременните технологии в областта на спорта.

НП

 

Снимки