По проект, обновяват материалната база на Защитено жилище - Айтос

 

            Във връзка със сключен договор на 27.04.2023 г., за съвместна дейност между „Фонд социална закрила“ към МТСП и Община Айтос,  с предмет закупуване на оборудване и/или обзавеждане по проект „Закупуване на оборудване и обзавеждане на помещения на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“, след проведени процедури по ЗОП предстои закупуване на оборудване и обзавеждане на помещенията в Защитеното жилище /ЗЖЛУИ/. Срокът за изпълнение на договора е 30.11.2023 г.

Общият бюджет по проектното предложение, по договор е в размер на 34 500.00 лв. от които 31 050.00 лв. - финансиране от „Фонд социална закрила“  и 3 450.00 лева -  съфинансиране от Община Айтос.

С реализацията на проекта ще се поднови материално-техническата база и ще се повиши качеството и ефективността на грижата за потребителите в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ - град Айтос.

Снимки