Подписаха договор за финансиране на втори общ проект на Айтос и Одрин по Програма ИНТЕРРЕГ

Алятин Ур - Генерален секретар на Специализираната администрация на Одрин: "Айтос има чудесен екип и професионално работеща администрация"

 

На 20 юли 2020 г. беше подписан договорът за финансиране на втори съвместен проект на Община Айтос и Специализираната администрация на Провинция Одрин, Република Турция. Финансирането е по Втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ, водещ партньор е Администрацията на Одрин. Проектът "Подобряване опазването на околната среда в Одрин и Айтос" е финансиран по Приоритетна ос 1. Околна среда, Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район.

          Пред вид ограниченията, наложени заради COVID-19, договорът беше подписан не на среща на двете администрации и Управлявания орган по Програмата, а посредством куриерски пратки. Общата стойност на безвъзмездната помощ  по проекта  е в размер на 376 921.37 евро. Бюджетът на Община Айтос е 150 865.63 евро.

          Проектното предложение на Община Айтос е свързано с организиране на зелено училище за ученици на общината и закупуване на още техника за поддържане на зелената инфраструктура. Проектът включва дейности за провеждане на съвместни инициативи за опазване на околната среда, като основна целева група са ученици от Айтос и Одрин. Целите са за изграждане на екологична култура у децата, за опазването и възстановяването на околната среда.

          Новият проект надгражда първият общ проект на Айтос и Одрин, който беше успешно финализиран през м. юни 2018 г. Работата по този проект затвърди добрите партньорски взаимоотношения между двете администрации. Те подготвиха и кандидатстваха с ново проектно предложение за финансиране по Програма ИНТЕРРЕГ, по Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020.

          Предвидените дейности по проекта "Подобряване опазването на околната среда в Одрин и Айтос" са за разработване на образователно обучителен материал, свързан с процесите по опазване на природата и управление на отпадъците. Предвижда се провеждането на образователни и информационни дейности, насочени към повишаване на екологичната култура на децата, както и организиране на съвместно зелено училище за деца от двете страни, по време на което те ще се образоват в дейности по опазване на природата и засаждане на дръвчета в парковите зони.

Ще бъде закупено ново оборудване и техника за поддържане на парковите и зелените площи в общината - автомобил–самосвал, трактор, мулчер, раздробител за клони, листосъбирач, свредел, храсторез и др. Чрез реализацията на проекта ще се подобри капацитетът за опазване на природата, устойчивото използване и управление на природните ресурси, ще се повиши екологичната култура в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора и на всички граждани. Средствата, отпуснати за целите на проекта към партньорите от българска и турска страна по инвестиционната мярка, ще покрият 100 % от разходите за изпълнение на проектните дейности. Няма изискване за съфинансиране от страна на Общината.

Ще припомним, че в края на миналия мандат, Общинският съвет Айтос даде съгласието си за съвместното разработване, кандидатстване и изпълнение на втория съвместен проект със Специалната областна администрация на провинция Одрин, Република Турция, и гласува решение за безвъзмездно ползване на активите, придобити от реализацията на проектните дейности, за целите и нуждите на проекта в продължение най-малко на 5 години след приключването му.

За първия си съвместен трансграничен проект, като партньори, Айтос и Одрин кандидатстваха и спечелиха финансиране за реализиране на проект на обща стойност 357 732.85 евро. Бюджетът за Община Айтос по този проект беше 181 969,63 евро. С безвъзмездното финансиране, Община Айтос закупи техника и оборудване за възстановяване, поддържане и опазване на зелената инфраструктура и зелени площи на своята територия. Оборудването, което беше закупено е парков трактор, моторна пръскачка, моторна прътова кастрачка, специализиран моторен трион, автовишка и контейнери за зелени отпадъци. Обособени бяха терени за събиране на зелените отпадъци, които да бъдат използвани за торене. Целта на проекта беше създаване на по-добра екологична среда за децата и гражданите на Айтос.

Един от мотивите за втория съвместен проект, с който Община Айтос ще надгражда постигнатото за поддържане на зелената инфраструктура и опазване на околната среда, е оценката на Алятин Ур - Генерален секретар на Специализираната администрация на Одрин и координатор по проекта: "Айтос има чудесен екип и професионално работеща администрация".

НП

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

Снимки