С подписването на Акт 15, официално беше финализирано строителството по проект "Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос",

На 27 февруари 2020 г., с подписването на Акт 15, официално беше финализирано строителството по проект "Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос", финансиран по ОП "Околна среда 2014-2020 г." Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз, държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” и Община Айтос.

От първата копка на 8 август 2018 г. до м. февруари 2020 г. беше извършена огромна по обем работа за изграждане на първото пречиствателно съоръжение в историята на град Айтос. Изпълнени са строително-монтажните работи по изграждането на Пречиствателната станция за отпадъчни води /ПСОВ/ на гр. Айтос и на довеждащите колектори до пречиствателното съоръжение. В момента се провежда обучението на персонала, който ще обслужва ПСОВ-Айтос.

        На 23.01.2017 г. беше подписан Административен договор № Д-34-6/23.01.2017 г. по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” за изпълнение на Проект № BG16M1OP002-1.009-0001 ”Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос”. Изпълнението на проекта беше разделено на две обособени позиции. По Обособена позиция №1изпълнителят ДЗЗД „КА-АЙТОС” извърши строителството на пречиствателната станция за отпадъчни води, довеждащия колектор и заустващия колектор. По Обособена позиция №2, изпълнителят ДЗЗД „ВОДОКАНАЛ АЙТОС 2017“  извърши доизграждането на Главен клон I и Главен клон III от канализационната мрежа на гр. Айтос. Главен клон I обслужва западната зона на град Айтос. Трасето преминава както през част от урбанизираната територия на града, така и през третокласен път ІІІ-539 „Караново-Айтос”. Главен клон III обслужва източната зона на град Айтос. Трасето преминава изцяло през неурбанизирани селскостопански територии територии – по земеделски път и пасище на Община Айтос.

Основните дейности, изпълнени по проекта са:

  • Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води на гр. Айтос. Извършено е строителството на сграда за механично пречистване, административна сграда на пречиствателната станция, биобасейн, вторични радиални утаители, утайкоуплътнител, силоз за утайка и сграда за обезводняване на утайка и други съпътстващи съоръжения. Доставено и монтирано е технологичното оборудване;
  • Доизграждане на Главен клон I и Главен клон III от канализационната мрежа на гр. Айтос и всички съпътстващи съоръжения - преливници, задържатели, шахти и др.;
  • Осъществен е строителен и авторски надзор;
  • Осъществени са дейности по управление на проекта, по осигуряване на информация и публичност на реализирането на проекта.

Общата стойност на проекта е 18 262 282,82 лв.

Участие на Кохезионен фонд (ЕС ): 11 513 369,03 лв.

Национално съфинансиране: 2 031 771,01 лв.

Собствен принос: 4 717 142,78 лв.

Начална дата: 21.01.2017 г.

Крайна дата: 21.12.2020 г.

Община Айтос има нова, модерна и отговаряща на всички европейски директиви за пречистването на отпадъчните води в населените места, пречиствателна станция. 

Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Айтос събира и третира замърсяване за 22 044 еквивалентни жители. Технологичната схема осигурява механично и пълно биологично пречистване на отпадъчните води с отстраняване на азот и фосфор, стабилизация и механично обезводняване на излишната утайка. С изпълнение на дейностите по проекта се допринася за постигането на един от основните приоритети на черноморската стратегия - възстановяване и запазване на качеството на водите, поставена за цел в „Опазване на околната среда в Черноморския регион“.

Постигнати са основните цели, поставени в Рамковата директива за водите (РДВ) и нейните дъщерни директиви, както и Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на отпадъчните води от населени места и Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека. С постигането на тези цели беше обхваната изцяло основната целева група - населението на община Айтос.

С изграждането на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос, довеждащ и отвеждащ колектор до и от ПСОВ, както и свързване на съществуващата канализационна система на града, се оптимизира експлоатацията на цялостната ВиК система, което от своя страна води до намаляване на експлоатационните разходи. Ефективното отвеждане на канализационната вода от домакинствата значително намалява рискът от инфекции и зарази сред населението и личните стопанства.

Наличието на пречистване на отпадъчните води е благоприятно основа за привличането на инвеститори, особено що се отнася до развитието на туризма и отраслите от  леката промишленост. С реализацията на инвестиционния проект се намалява замърсяването на водоприемника с всички произтичащи от това екологични ползи.

Новоизградената инфраструктура, съоръжения и ПСОВ-Айтос, съгласно действащата нормативна уредба, следва да са собственост на Община Айтос, която от своя страна ще я предостави за експлоатация по реда, предвиден в Закона за водите на създадената Водна Асоциация на област Бургас.

 

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз, държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” и Община Айтос